fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Rövid összefoglaló

 

 • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 • DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.
 • A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

 

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó általános tájékoztatás

Harmos Csilla egyéni vállalkozó, aki a www.harmoscsilla.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) kezeli. Az általam kezelt személyes adatok tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el, és a jelen tájékoztatóban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom.

A személyes adatok védelme során az adatkezelés jogszabályi háttere pontban ismertetem azokat a jogszabályokat, amelyeket elsődlegesen figyelembe kell venni az adatkezelés során. Az adatvédelmi nyilatkozatom kialakításnál az Európai Bizottság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó ajánlásait és állásfoglalásait is figyelembe vettem.

A honlap látogatóinak, valamint regisztrált résztvevőinknek személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges. A már nem szükséges, vagy jogalap nélkül kezelt adatokat automatikusan törli a rendszer.

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek, mint érintettnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá a jogérvényesítést tárgyaló pontban leírtak szerint egyéb jogaival korlátozások nélkül élhet. Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt írásban közölhet felém elektronikus vagy postai úton, a lentebb megadott elérhetőségeimen. A NAIH mint felügyeleti hatóság adatvédelmi nyilvántartást nem vezet a továbbiakban, így adatkezelési azonosító megjelölést nem talál a jelen tájékoztatóban.

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Szintén nem terjed ki a hatálya olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében, amennyiben az adatkezeléshez szükséges, a törvényes képviselője adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú személy önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges az adatkezelést érintően.

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy fokozottan ügyeljen személyes adatainak védelmére ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Ön is, mint érintett, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, mely személyes adatainak felhasználásával jön létre. Az érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizárom.

A jelen adatkezelési tájékoztató szabályzatként működik. Én, Harmos Csilla, mint adatkezelő fenntartom a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, az érintettek, felhasználók, jelentkezők, üzleti partnerek stb. honlap illetve jelen tájékoztató útján történő értesítése mellett.

A felhasználó a honlapra történő belépéssel, illetve a szolgáltatások HarmosCsilla e.v. történő megrendelésével, és igénybevételével elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai:

Harmos Csilla egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett vállalkozó, adatkezelőként jár el.

Az adatkezelő neve:Harmos Csilla / Rövidített cégnév: Harmos Csilla e.v.

Az adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Verseny u. 37.

Az adatkezelő adószáma: 48824068-2-31

A vállalkozó elektronikus elérhetősége: harmoscsilla@gmail.com

A vállalkozó telefonos elérhetősége: +36 20 9583 310

 

Az adatkezelés során használt fontosabb fogalom magyarázatok

 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a 2016/679. EU Rendelet (GDPR), rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 1. „ személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „ adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „ az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

 1. „ profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 1. „ adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „ adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „ címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „ harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „ az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „ adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. „ biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

 1. „ egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. „ felügyeleti hatóság”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


 2. „ honlap”: www.harmoscsilla.hu

 

 1. ” szolgáltatások”: az adatkezelő által nyújtott, igénybe vehető fotózás, fotósorozat készítés, stúdió fotózás, szabadtéri fotózás, rendezvény fotózás, fotóretusálás, játék, rendezvény stb., honlapokon elérhető szolgáltatás.

 

 1. „ felhasználó”: aki Harmos Csilla egyéni vállalkozó. bármilyen szolgáltatását igénybe veszi, regisztrál vagy a honlapot látogatja.

 

 1. „ adatkezelési mód”: ahogyan az érintett adatait tároljuk, kezeljük, ez papír alapon és elektronikusan történik

 

Az adatkezelés fő jogszabályi háttere

2016/679. EU Rendelet (a továbbiakban: GDPR), általános adatvédelmi rendelet (General Data ProtectionRegulation). Magyarország Alaptörvénye VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglaltak, a személyes adatok védelméhez fűződő jogról; Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban Infotv.); Az elektronikus információszabadságról 2005. évi XC. tv.; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.; Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. tv. Továbbá: 1995. évi CXIX. törvény -a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.). 2000. évi C. törvény a számvitelről Szvt.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célját az itt megjelölt jogalapokra történő hivatkozások határozzák meg:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés során az adatok felvétele és kezelése egyes szolgáltatások (pl. nyereményjáték, webshop, bizonylatkészítés, stb.) igénybevétele esetén, jogszabályon ( pl. az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken) alapul.

Más esetekben az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerűn teheti meg, mint annak megadását.

Továbbá az adatkezelésünk jogalapját képezi társaságunk jogos érdeke is. Ebben az esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk, amelynek célja, hogy az érintett adatainak kezelése szükséges, illetve arányos-e, és az adatkezelésnek az érintettre a legminimálisabb hatása van-e? Az érintett ebben az esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, és adatait nem kezeljük a továbbiakban.

 

Az adatfeldolgozók, külső szolgáltatók

 

Harmos Csilla egyéni vállalkozó, mint adatkezelő meghatározza az adatkezelés célját, az adatfeldolgozó csak az adatkezelő utasításai alapján végez – jellemzően technikai – műveleteket az adatokon.

A honlapok esetében adatfeldolgozó:

GoogleAnalytics szolgáltatás: https://policies.google.com/privacy

Facebook képpont, hirdetés optimalizáló szolgáltatás: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Az alábbi esetben, és adatokkal

A adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő szervezetek (alvállalkozók) munkatársai, kizárólag fényképekhez, mozgóképekhez (videó) férnek hozzá miközben a készült fényképeket, mozgóképeket (videó) felhasználják, közzéteszik gazdasági, marketing célból. Ebben az esetben egyéb adatot az adatkezelő részükre nem ad át.

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, azonban technikai okok miatt azok hozzáférhetnek a felhasználók bizonyos adataihoz, így pl. a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásról adatokat gyűjthetnek, amelyek alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnekpl.:

FacebookIreland LTD.,

Google LLC, Instagram LLC.,

Twitter International Company

Pinterest, Europe Ltd.,

PayPalHoldings Inc.,

Viber Media LLC,

WhatsAppIreland Limited,

Vimeo, INC.,

YouTube LLC.

Ezek a külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kell, hogy kezeljék, jelen szabályzat értelmében nem minősülnek adatkezelőnek.

Amennyiben a honlapok üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó külső szolgáltató, az adatkezelők tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytatna, az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek.

A tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó/ érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint, kizárólag a kezelt adatok körében jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kötelesek rögzíteni, kezelni, feldolgozni. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosult.

Személyes adatok harmadik félnek történő kiadása kizárólag hatósági, bírósági határozat, rendelkezés, alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Kivételt képez ez alól, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Cookie-k (sütik) használata a honlapon

A honlapok használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk, azt a honlap megnyitásakor megjelenő kis ablakban „ELFOGADOM” szövegre kattintva teheti meg, amely döntését utólag meg is változtathatja bármikor. Amennyiben nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a honlapokat. Ön a cookie-k alkalmazásának tiltásával tudomásul veszi, hogy a honlapok használata nem biztos, hogy teljeskörű alkalmazhatóságot biztosít.

A cookie-k vagy „sütik” olyan fájlok vagy információk, (kis adatcsomagok), amelyek a felhasználó számítógépén, okos telefonokon vagy táblagépeken stb. tárolódnak, amikor meglátogatja a honlapokat. Egy cookie tartalmazza a honlap nevét, ahonnan a cookie jött, hogy milyen hosszan marad az eszközén, és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A cookie-k típusai, használatuk

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó (analitikus/teljesítmény) cookie: Ezek a cookie-k lehetővé teszik a honlapot felkeresők felismerését és megszámlálását, és annak megismerését, hogyan navigálnak használat közben a weboldalon. Ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a honlapokat.

Saját (funkcionális) cookie: Ezek lehetővé teszik, hogy felismerjük Önt (illetve az Ön gépét, illetve böngészőjét), ha ismét felkeresi a honlapokat. Ennek köszönhetően személyre szabhatjuk az Önnek kínált tartalmakat, név szerint köszönthetjük Önt, és megjegyezhetjük preferenciáit (például az Ön által kiválasztott nyelvet vagy régiót).

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél (pl. Facebook) aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Honlapunk meglátogatásakor a GoogleAnalytics, GoogleAdwords és Facebook követőkódok gyűjtenek információkat:

GoogleAnalytics: A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának sütije, amely a felhasználói tevékenységeket az egyes felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálja (pl. járt-e már korábban az oldalon).

Facebook.com és Google+, harmadik fél funkcionális cookie-jai: Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” és „G+1” gombok állapotának megjegyzésére és kezelésére. Ezzel kapcsolatosan részleteket a Facebook, illetve a Google Plus oldalain tudhat meg.

Kérjük, nézze meg az Ön által használt böngészőinformációkat, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. A népszerűbb böngészők cookie-beállítási útmutatóit itt találja:

 

MozillaFirefox – https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

GoogleChrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Internet Explorer 9 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9

Internet Explorer 10 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10

Internet Explorer 11 – http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Microsoft Edge – http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

 1. A honlapok látogatása

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, utolsó belépésének időpontját, és a cookie-azonosítókat.

Az adatkezelés célja: A honlapok által közvetített szolgáltatások fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke

A kezelt adatok köre: Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, utolsó belépésének időpontját, és a cookie-azonosítókat.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

Az érintettek köre: A honlapokra látogatók.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az érintett hozzájárulásán túl a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklámot természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai küldemény kivételével) és közösségi médián keresztül is (pl.: Facebook, Instagram, Messenger, Whatsup illetve Viber alkalmazásokon keresztül) kizárólag akkor közölhetnek, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 1. Hírlevél küldés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, hírekről, rendezvényekről.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. Természetes személynek elektronikus úton reklám kizárólag akkor küldhető, hogyha ahhoz a reklám címzettje előzetesen, önkéntesen és egyértelműen hozzájárult.

A hírlevél küldésről a www.harmoscsilla.hu linkre történő kattintással automatikusan leiratkozhat. A leiratkozáshoz egyéb adatot nem kérünk. A leiratkozás után a felhasználó e-mail címét véglegesen, automatikusan töröljük.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.A hírlevél küldésről a www.harmoscsilla.hu linkre történő kattintással automatikusan leiratkozhat. A leiratkozáshoz egyéb adatot nem kérünk. A leiratkozás után a felhasználó e-mail címét véglegesen, automatikusan töröljük.

Az érintettek köre: Hírlevélre feliratkozó személyek.

 1. Ajándékkupon kiállítás és elfogadás

Az adatkezelés célja: Gazdasági, marketing célú névre szóló, sorszámozott, ajándékkupon kiállítása és elfogadása.

Az adatkezelés jogalapja: Az ajándékkupon elfogadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásig.

Az érintettek köre: Az ajándékkupon névvel azonosított tulajdonosai.

 1. Elektronikus számla, és papír alapú kézi számla adatok kezelése

Az adatkezelés célja: Harmos Csilla egyéni vállalkozó, fotó, grafikai, webszerkesztés, videó készítés szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek és cégek részére kiállítandó számla elkészítése.

Az adatkezelés jogalapja: 2000. évi C. törvény a számvitelről Szvt. jogszabályi felhatalmazása alapján.

A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, e-mail cím, céges ügyfelek esetén adószám.

Az adatkezelés időtartama: A számla kiállítását követő 8 évig.

Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő természetes személy érintettek.

 1. Harmos Csilla egyéni vállalkozó fotó, grafikai és videó szolgáltatások során készült fotók, grafikák és filmek kezelése

Az adatkezelés célja: A fotó és videó szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekről készült képmások kezelése, a szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: fotó, videó, hang, arcmás.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásig. Kiskorú esetében az arra jogosult nyilatkozatáig.

Az érintettek köre: Akiről a fotó, fénykép, videó film készül.

Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok, az adatkezelő kötelezettségei és a jogérvényesítés lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól, arról hogy milyen adatot, meddig kezel az érintettről, érthető formában tájékoztatást köteles nyújtani. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód úgy az első lehetséges időpontban.

Hozzáféréshez való jog: Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre, illetve kérheti a kiegészítésüket.

Törléshez való jog: Az érintett bármikor kérheti adatai törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik félnek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára elérhetővé tette az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Az adattörlést követően az adatok nem visszaállíthatóak. Az interneten megvalósuló adatkezelés során nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek az adatok, hanem sok más adathordozón is. Az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltetheti azokat. Az adattörlési kötelezettséget az adatkezelő nem köteles végrehajtani, ha a személyes adat kezelésre jogszabály felhatalmazást adott, a törlés a véleménynyilvánítás szabadságát sértené, jogi igények érvényesítéséhez az adat szükséges. Az adatkezelő ezekben az esetekben a törlés megtagadásnak okát megjelölve köteles erről tájékoztatást nyújtani.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetekben: Az adatok pontosságának ellenőrzési időtartamára, az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adattörlést, e helyett korlátozást kér, az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett jogi igények érvényesítéséhez igényli az adatkezelést.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.Kivétel ez alól, ha a személyes adatok megsértése valószínűsíthetően nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára. A bejelentést ilyenkor a felügyeleti hatóság (NAIH) felé kell megtenni. Az incidenssel érintett személyeket csak akkor kell értesíteni, ha az adatsértés számukra valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent. Ha az adatfeldolgozó észlel jogsértést, ő is köteles ezt bejelenteni, mégpedig az adatkezelő felé. Az incidens nyilvántartást vezetjük és jelentjük amennyiben az szükséges.

Az érintett az adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül az adatkezelőhöz írásban fordulhat az alábbi elektronikus és posta levélcímen harmoscsilla@gmail.com; 2800 Tatabánya, Verseny u. 37.

Az érintett kérelmének, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teszünk eleget. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett a kapott tájékoztatással nem ért egyet és álláspontja szerint az adatkezelő tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefonszám: 06 1/391-1400.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Az érintettnek továbbá lehetősége van személyes adatainak megsértéséből eredő jogainak védelme érdekében Bírósághoz fordulni. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a NAIH rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

Hatályos: 2018. május 25. naptól.

Utolsó módosítás: 2021. május 1.